Projekty

Tytuł projektu: ,,Opracowanie nowego projektu wzorniczego innowacyjnej, modułowej altanki ogrodowej wyposażonej w zestaw udogodnień funkcjonalnych i konfiguracyjnych dla osób starszych, osób na wózkach, poruszających się o kulach oraz nieposiadających dużej siły rąk’’.

Beneficjent: SisCom spółka cywilna Didyk Siwek  

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.05-22-0040/21  

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego  

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Oś​ Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I  

Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw  

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców  

Wartość​ projektu: 612 540.00PLN  

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 498 000.00.00 ​PLN  

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 423 300.00​PLN

Cele projektu:

Celem projektu firmy SisCom S.C. Didyk Siwek jest opracowanie nowego projektu wzorniczego innowacyjnej, modułowej altanki ogrodowej wyposażonej w zestaw udogodnień́ funkcjonalnych i konfiguracyjnych dla osób starszych, osób na wózkach, poruszających się̨ o kulach oraz nieposiadających dużej siły rąk.

Planowane efekty:

W wyniku zrealizowanych w ramach projektu usług doradczych opracowana zostanie innowacyjna oraz unikalna w skali europejskiej modułowa altanka ogrodowa, wyposażona w zestaw udogodnień funkcjonalnych i konfiguracyjnych dla osób starszych, na wózkach, poruszających się o kulach i nieposiadających dużej siły rąk.

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:

1.       Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – wartość docelowa: 1;

2.       Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych – wartość docelowa: 1.

Projekt „Przygotowanie oraz zagospodarowanie nowego terenu inwestycyjnego przez firmę SISCOM” W ramach projektu grantowego „Invest in Pomerania 2020”.

Celem projektu jest powstanie budynku hali magazynowej, budynku biurowy, a także infrastruktury drogowej umożliwiającej sprawny dojazd oraz możliwość parkowania pojazdów.

Planowane efekty: inwestycja w postaci budowy czterech budynków o łącznej powierzchni użytkowej 6520,27m2 położonych przy ulicy Bysewskiej w gdańskiej dzielnicy Kokoszki. W ramach inwestycji powstaną budynki: - hali magazynowej wraz z częścią biurową i socjalną o projektowanej powierzchni użytkowej 6445,91 m2, - pompowni hydrantów o projektowanej powierzchni użytkowej 22,50 m2, - pompowni tryskaczy o projektowanej powierzchni użytkowej 37,86 m2, - portierni o projektowanej powierzchni użytkowej 14 m2 oraz budowy utwardzonego dojazdu. Na terenie inwestycji powstanie również plac manewrowy i parking na 40 miejsc wraz z urządzeniami budowlanymi.

Wartość projektu: 12746035,92 PLN (całkowity koszt realizacji, w tym kwalifikowane 3193694,53 PLN W tym dofinansowanie z budżetu środków Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN

Zdjęcia z postępu prac:

 

pixel